فضای خارجی

صندلی امپریال [481]
صندلی امپریال
میز دایره [501]
میز دایره
میز مربع [502]
میز مربع
صندلی استادیوم (بدون پشتی) [421]
صندلی استادیوم (بدون پشتی)
صندلی استادیوم (با پشتی) [422]
صندلی استادیوم (با پشتی)
جاشیلنگی کابینت دار [803]
جاشیلنگی کابینت دار
جاشیلنگی گردون [804]
جاشیلنگی گردون