فضای خارجی

صندلی استادیوم (با پشتی)
کد کالا : 422
صندلی استادیوم (با پشتی) [422]