فضای داخلی

سبد با نگهدارنده فلزی
کد کالا : 701/1
سبد با نگهدارنده فلزی [701/1]